REGULAMIN SERWISU EROTYKA.COM

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) okresla ogólne zasady korzystania z platnych uslug serwisu multimedialnego Erotyka.com, bedacego serwisem subskrypcyjnym, stanowiacym swiadczenie dodatkowe (do uslugi telekomunikacyjnej), w ramach uslugi o podwyzszonej oplacie, przeznaczonego na telefony komórkowe (‘Uslugi’). Serwis (‘Serwis’) umozliwia wejscie do strefy members.
 • Organizatorem serwisu jest MP House a.s z siedziba w Praha4, adres: ul. Branicka 514/140, zarejestrowany w rejestrze Praha pod numerem: 28218 221 przez Praha (zwany dalej „Organizatorem”). Adres do korespondencji jest taki sam jak adres siedziby. Adres www: mphouse.eu, adres e-mail: sales@mphouse.eu, nr telefonu+420 2220126100, fax: +420 222518810
 • Z Uslug oraz z okreslonego w niniejszym Regulaminie Serwisu moga korzystac uzytkownicy telefonów komórkowych badz innych urzadzen o odpowiednich funkcjonalnosciach, wynikajacych z Regulaminu badz zamieszczonych na stronie www lub innych materialach dotyczacych Serwisu. Uzytkownik powinien byc uprawniony do korzystania z telefonu komórkowego, w zakresie umozliwiajacym mu korzystanie z Uslug subskrypcji otrzymywania odplatnych SMS-ów MT. Z Serwisu moga korzystac uzytkownicy telefonów komórkowych lub innych urzadzen posiadajacych aktywna karte SIM w sieci Orange Polska S.A. (ORANGE), T-Mobile Polska S.A. (T-MOBILE), P4 Sp. z o.o. (PLAY) lub Polkomtel Sp. z o.o. (PLUS), np. Android, i/lub iOS z zaznaczeniem ich wersji - wszystkie typy.
 • Uzytkownicy zobowiazani sa do korzystania z Serwisów w granicach obowiazujacego w Polsce prawa, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 • Kazdy Uzytkownik, który przystepuje do korzystania z Serwisu Erotyka.com powinien zapoznac sie z trescia Regulaminu, który ustanawia aktualne zasady i warunki korzystania z Serwisu.
 • Okreslone w Regulaminie zasady i warunki korzystania z Serwisu Erotyka.com i swiadczonych Uslug, dotycza wylacznie uzytku osobistego, niemajacego charakteru komercyjnego (np. dzialalnosci gospodarczej). Uzytkownik powinien korzystac z Serwisu zgodnie z przepisami obowiazujacego prawa.
 • Tresci udostepniane Uzytkownikowi w ramach Serwisu i swiadczonych Uslug zawieraja chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem wlasnosci przemyslowej materialy, w szczególnosci: znaki towarowe i utwory. Takze sam uklad i wybór prezentowanych w Serwisie tresci moze stanowic samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa polskiego, w tym w szczególnosci na gruncie ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 631 ze zm.), ustawy z dnia 21 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo wlasnosci przemyslowej (Dz. U. z 2003 roku, Nr 119, poz. 1117 ze zm.).
 • Uzytkownik jest uprawniony do wykorzystywania udostepnianych w ramach Serwisu tresci, w szczególnosci Obiektów Multimedialnych wylacznie w celach i zakresie okreslonym w ust. 6 powyzej oraz art. V ust. 2 niniejszego Regulaminu. W szczególnosci utwory (Obiekty Multimedialne) nie moga byc kopiowane, publikowane, wyswietlane, przesylane lub rozpowszechniane w jakikolwiek sposób bez uzyskania odrebnej pisemnej zgody MP House a.s., za wyjatkiem przypadków dozwolonego uzytku przewidzianego prawem.
 • Ilekroc w Regulaminie uzyte sa nizej wymienione ponizej sformulowania, nalezy je rozumiec w nastepujacy sposób:
  • SMS/wiadomosc SMS (Short Message Service) jest to krótka wiadomosc tekstowa, skladajaca sie z nie wiecej niz 160 znaków (litery, cyfry, znaki szczególne), która mozna przeslac na dowolny telefon komórkowy, zawierajaca tresc wpisana przez nadawce oraz umozliwiajaca identyfikacje numeru telefonu komórkowego jej nadawcy.
  • SMS MT - (Short Message Service Mobile Terminated) jest to wiadomosc SMS, która zostaje wyslana do Uzytkownika w okreslonych czestotliwosciach, w wykonaniu zlozonego wczesniej przez Uzytkownika zgodnie z niniejszym Regulaminem zamówienia, a Uzytkownik ponosi koszt otrzymania kazdej takiej wiadomosci.
  • Rejestracja – zamówienie (aktywacja) Uslugi, poprzedzona uzyskaniem przez Uzytkownika informacji o Serwisie i wyrazeniem odpowiednich zgód, w trybie opisanym w art. II ponizej, przy czym aktywacja Uslugi nastepuje poprzez wpisanie na stronie WWW lub WAP promujacej Serwis (dalej nazywana ‘Strona WWW lub WAP’) numeru telefonu Uzytkownika (‘Numer MSISDN’) i potwierdzenie zamówienia poprzez wpisanie na Stronie WWW lub WAP kodu PIN otrzymanego na ten Numer MSISDN lub poprzez wyslanie SMSa na specjalny numer dostepowy, zgodnie z art. II ust. 1 Regulaminu.
  • Serwis lub Serwis Erotyka.com – serwis subskrypcyjny, w ramach którego, do momentu dezaktywacji Serwisu przez Uzytkownika, swiadczone sa Uslugi polegajace na odplatnym dostarczaniu Uzytkownikowi SMS-ów MT w okreslonych czestotliwosciach oraz na zapewnieniu Uzytkownikom mozliwosci cyklicznego otrzymywania okreslonych tresci, dostepów do serwisu czy Obiektów Multimedialnych, okreslonych w art. I ust. 1 Regulaminu.
  • Obiekty Multimedialne - oznacza wszelkiego rodzaju tresci cyfrowe o charakterze multimedialno-rozrywkowym, nie dostarczone na materialnym nosniku, w tym cyfrowe produkty, które moga byc dostepne w ramach Serwisów, w tym: tapety, grafiki, muzyka/Mp3, video itp. Obiekty Multimedialne zawieraja chronione prawem, w tym prawem autorskim oraz prawem wlasnosci przemyslowej materialy, w szczególnosci: znaki towarowe i utwory. Postanowienia dotyczace Obiektów Multimedialnych stosuje sie odpowiednio do innych tresci, jesli sa dostepne w ramach Serwisu zgodnie z art. I ust. 1 Regulaminu, chyba ze z Regulaminu badz ich charakterystyki wynika inaczej. Pobranie Obiektu Multimedialnego jest mozliwe za posrednictwem unikalnego linku. Nie ma mozliwosci przenoszenia linku (Obiektu Multimedialnego) na inne urzadzenia.
  • Uzytkownik – pelnoletnia osoba fizyczna, korzystajaca z Serwisu na podstawie niniejszego Regulaminu, przy czym osoby o ograniczonej zdolnosci do czynnosci prawnych moga korzystac z Serwisu pod warunkiem wyrazenia zgody przez przedstawiciela ustawowego, a osoby nieposiadajace zdolnosci do czynnosci prawnych, pod warunkiem dzialania w ich imieniu przedstawiciela ustawowego.
  • WAP (Wireless Application Protocol – Protokól Komunikacji Bezprzewodowej) – oznacza miedzynarodowy standard dostarczania komunikatów internetowych oraz swiadczenia zaawansowanych uslug telefonicznych poprzez telefony komórkowe oraz inne terminale cyfrowe.
  • Operator – oznacza przedsiebiorce telekomunikacyjnego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego, który wykonuje dzialalnosc gospodarcza polegajaca na dostarczaniu publicznych sieci telekomunikacyjnych, udogodnien towarzyszacych lub swiadczeniu uslug telekomunikacyjnych, dla którego abonentów dostepne sa Uslugi.
 • Udostepniane Uzytkownikowi w ramach Serwisów Obiekty Multimedialne, stanowia tresci cyfrowe nie zapisane/dostarczane na materialnym nosniku.

II. REJESTRACJA i DOSTEP DO SERWISU

 • W celu skorzystania z Serwisu uzytkownik powinien dokonac odpowiedniej Rejestracji, zgodnie z dokladna instrukcja zamieszczona na Stronie WWW lub WAP. Aktywacja Serwisu nastepuje po potwierdzeniu przez Uzytkownika zapoznania sie z Regulaminem i wyrazenia innych zgód, o których mowa w ust. 5 pkt. b) ponizej, z chwila wpisania przez Uzytkownika na Stronie WWW lub WAP odpowiedniego kodu PIN, otrzymanego przez Uzytkownika na Numer MSISDN telefonu komórkowego Uzytkownika podany przez niego na Stronie WWW lub WAP badz poprzez wyslanie z telefonu (Numeru MSISDN Uzytkownika) wiadomosci SMS na wskazany na Stronie WWW lub WAP specjalny numer dostepowy, o podanej na Stronie WWW lub WAP tresci.

  W ramach Serwisu Uzytkownik bedzie otrzymywac wiadomosci SMS MT w czestotliwosci 3 x tygodniowo, w nastepujace dni tygodnia: Poniedzialek, sroda, piatek ok. godz. 8,00 pm. Czestotliwosc otrzymywania SMS MT i zwiazane z nimi oplaty beda równiez podane na Stronie WWW lub WAP. Koszt uslugi to 6,15 zl brutto za kazdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji. W ramach uslugi uzytkownik otrzymuje maksymalnie 3 SMS/tydzien oraz dodatkowy SMS po aktywacji subskrypcji.

  Nazwa uslugi Numer Premium MT Aktywacja Uslugi Cena netto zl za kazdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji Cena brutto zl za kazdy SMS otrzymany w ramach subskrypcji
  Erotyka.com 60588 ERO 5,00 6,15


 • Przy aktywacji Serwisów za posrednictwem numeru dostepowego nalezy zwrócic uwage na spacje, która powinna zostac umieszczona pomiedzy slowem START a trescia komendy dla danego Serwisu, umieszczonej na Stronie WWW lub WAP.
 • Wyslanie wiadomosci na numer dostepowy wskazany na Stronie WWW lub WAP jest nieodplatne.
 • W ramach Rejestracji, przed dokonaniem aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyzej, Organizator udostepni Uzytkownikowi na Stronie WWW lub WAP nastepujace informacje oraz mozliwosci:
  • Organizator poda Uzytkownikowi co najmniej informacje dotyczace:
   • glównych cech (przedmiotu) Serwisu i sposobu porozumiewania sie z Uzytkownikiem,
   • oznaczenia Organizatora jako przedsiebiorcy,
   • wysokosci oplat za kazdy SMS MT otrzymywany w ramach Serwisu, czestotliwosci otrzymywania platnych wiadomosci SMS MT oraz lacznej wysokosci oplat dla okresu miesiecznego, jak równiez informacje o dodatkowych oplatach WAP, o których mowa w art. III ust. 4 ponizej,
   • iv. czasu trwania umowy oraz mozliwosci rezygnacji z Serwisu w kazdym czasie oraz bez dodatkowych oplat i sposobu jego dezaktywacji;
  • Organizator poprosi Uzytkownika o potwierdzenie, iz Uzytkownik:
   • zdaje sobie sprawe, ze zamówienie Serwisu pociaga za soba obowiazek zaplaty poprzez rachunek telefonu komórkowego uzytkownika;
   • zapoznal sie z trescia niniejszego Regulaminemu organizatora i go wyraznie akceptuje
   • wyraza zgode za natychmiastowe rozpoczecie / dostarczenie swiadczenia przed uplywem terminu 14 dni do odstapienia od umowy, w wyniku czego traci prawo do odstapienia od umowy, które by mu w przeciwnym razie przyslugiwalo (Punkt IV);
 • Po wyraznym potwierdzeniu przez Uzytkownika oswiadczen wskazanych w ust. 5 pkt. 2) powyzej oraz po dokonaniu aktywacji Serwisu w sposób opisany w ust. 1 powyzej, Uzytkownik otrzyma nieodplatna wiadomosc SMS zawierajaca: informacje o koszcie danej subskrypcji Serwisu MT i czestotliwosci otrzymywania platnych wiadomosci SMS MT, opis, jak zrezygnowac z zamówionej subskrypcji oraz link do niniejszego Regulaminu, stanowiacy potwierdzenie zawarcia umowy o Serwis MT i zgody na dostarczenie tresci cyfrowych w okolicznosciach powodujacych utrate prawa do odstapienia od umowy. Uzytkownik otrzyma równiez pierwsza platna wiadomosc SMS MT w ramach subskrypcji, zawierajaca tresc Serwisu lub zawierajaca link do strony WAP, skad Uzytkownik bedzie mógl pobrac jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych.
 • W przypadku, jesli skorzystanie z danego Serwisu bedzie wymagalo sprzetu (w tym telefonu) o szczególnych funkcjonalnosciach, jesli Obiekty Multimedialne nie beda interoperacyjne z niektórymi typami telefonów i w innych tego typu sytuacjach dotyczacych funkcjonalnosci tresci cyfrowych badz ich interoperacyjnosci z telefonem badz innym sprzetem lub oprogramowaniem, Organizator przekaze Uzytkownikowi jasne informacje w tym zakresie na Stronie WWW lub WAP.
 • Od momentu zamówienia Serwisu, Uzytkownik bedzie otrzymywal w dniach i godzinach okreslonych w ust. 2 powyzej, az do czasu dezaktywacji Serwisu, platne wiadomosci SMS MT zawierajace zamówione tresci lub link do strony WAP, skad bedzie mógl pobrac jeden z prezentowanych Obiektów Multimedialnych.
 • Dezaktywacji Serwisu mozna dokonac w kazdym czasie wysylajac SMS o tresci STOP ERO na numer specjalny wskazany na Stronie WWW lub WAP oraz w wiadomosci SMS wyslanej do Uzytkownika po aktywacji Serwisu.

III. OPLATY W SERWISIE EROTYKA.COM

Uzytkownik obciazany jest oplata za otrzymanie kazdej wiadomosci SMS MT wyslanej do niego w ramach Serwisu.

 • Wiadomosc SMS dezaktywujaca Serwis moze byc wyslana wylacznie z Numeru MSISDN Uzytkownika, z którego zostal wyslany SMS aktywujacy Serwis badz który zostal podany na Stronie WWW lub WAP w ramach Rejestracji.
 • Oplaty sa pobierane przez Operatorów. Sposoby i terminy zaplaty zaleza od tresci umowy o swiadczenie uslug telekomunikacyjnych pomiedzy Uzytkownikiem i Operatorem i sa regulowane taka umowa.
 • Oplata za Uslugi nie obejmuje oplat za polaczenia WAP, w przypadku, kiedy korzystanie z Uslugi wymaga sciagania przez Uzytkownika danych z wykorzystaniem transmisji WAP. Oplaty za polaczenia WAP beda pobierane przez Operatora oprócz kwot oplat za Uslugi, zgodnie z aktualnym cennikiem danego Operatora.

IV. PRAWO DO ODSTAPIENIA OD UMOWY

 • Uzytkownik ma prawo do odstapienia od umowy o udostepnianie Serwisu w terminie 14 dni bez podawania przyczyny. Termin ten jet liczony od dnia zawarcia umowy.
 • Jednakze, uzytkownik traci przyslugujace mu prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy:
  • Organizator nie dostarczyl potwierdzenia zawarcia umowy o udostepnianie Serwisu na trwalym nosniku
  • Uzytkownik zada natychmiastowego rozpoczecia / dostarczenia swiadczenia Serwisu tresci cyfrowych przed uplywem terminu 14 dni do odstapienia od umowy i Organizator informuje uzytkownika o tym, ze w tym przypadku uzytkownik traci prawo do odstapienia od umowy.

V. POZOSTALE ZASADY DOTYCZACE KORZYSTANIA Z SERWISU EROTYKA.COM ORAZ USLUG

 • W celu skorzystania przez Uzytkownika z Uslugi i pobrania Obiektu Multimedialnego (badz skorzystania z innej tresci dostepnej w ramach Serwisu) Uzytkownik powinien:
  • zapewnic, by aparat telefoniczny, na którym Obiekt Multimedialny ma byc odebrany, sciagniety czy odtwarzany przez Uzytkownika, byl prawidlowo skonfigurowany (w szczególnosci mial wlaczona mozliwosc transmisji danych i odbierania wiadomosci WAP Push);
  • upewnic sie przed pobraniem danego Obiektu Multimedialnego, co do kompatybilnosci (interoperacyjnosci) Obiektu Multimedialnego z modelem telefonu, na który Obiekt ten ma zostac odebrany, sciagniety czy odtwarzany, przy czym jesli Serwis bedzie mial w tym zakresie ograniczenia, zostana one wskazane Uzytkownikowi w wyrazny sposób przed zamówieniem Serwisu;
  • zapewnic, by telefon Uzytkownika posiadal wystarczajaco duzo wolnej pamieci niezbednej do pobrania, zainstalowania, odtwarzania wybranego przez Uzytkownika Obiektu Multimedialnego.
 • Uzytkownik uzyskujacy Obiekt Multimedialny w ramach Uslug ma prawo do korzystania z Obiektu Multimedialnego w zakresie pobrania Obiektu Multimedialnego udostepnianego jako plik mobilny do telefonu komórkowego lub innego urzadzenia koncowego, o którym mowa w art. I ust. 3 Regulaminu i jego zapisu w pamieci urzadzenia w celu wielokrotnego odtwarzania przez czas nieoznaczony albo oznaczony, w zaleznosci od wybranego Obiektu (przy czym w przypadku ograniczen czasowych lub innych niz okreslonych wprost w Regulaminie sa one okreslone w opisie danego Obiektu Multimedialnego oraz w informacji przekazywanej Uzytkownikowi zgodnie z art. II ust. 5 pkt. 1) Regulaminu). Uzytkownik uzyskuje uprawnienie do korzystania z Obiektów Multimedialnych wylacznie na uzytek wlasny (tj. na uzytek osoby, na której rzecz swiadczona jest dana Usluga). W szczególnosci powyzsze oznacza, ze niedopuszczalne jest wykorzystywanie Obiektów Multimedialnych w celach komercyjnych, w tym niedopuszczalne jest wykorzystywanie ich na potrzeby prowadzonej dzialalnosci gospodarczej, odsprzedaz, ani inne formy udostepniania osobom trzecim, w zakresie przekraczajacym dozwolony uzytek okreslony przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

VI. JAKOSC USLUG I REKLAMACJE

 • Organizator zapewnia, iz Uslugi, w tym Obiekty Multimedialne, beda udostepnione Uzytkownikowi w sposób nalezyty i wolny od wad.
 • Organizator ponosi odpowiedzialnosc za nalezyta realizacje Serwisu na zasadach wynikajacych z kodeksu cywilnego.
 • Reklamacje rozpatrywane sa przez Organizatora niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania. Reklamacje powinny byc skladane poczta elektroniczna na adres e-mail: info-pl@mobileinfo.cc lub pisemnie na adres siedziby spólki z dopiskiem „Reklamacja - Erotyka.com”. W razie pytan infolinia dostepna jest pod numerem telefonu: +48. 022 397 15.
 • W celu usprawnienia procesu zglaszania i rozpatrywania reklamacji, reklamacja powinna zawierac numer MSISDN, krótki opis problemu bedacego podstawa zlozenia reklamacji, oraz dane Uzytkownika umozliwiajace kontakt z nim (w tym jego imie, nazwisko, adres pocztowy lub adres poczty elektronicznej).
 • Organizator udzieli odpowiedzi na reklamacje Uzytkownika na adres poczty elektronicznej lub adres pocztowy wskazany uprzednio przez Uzytkownika w reklamacji.
 • Organizator nie przewiduje swiadczenia uslug posprzedaznych.
 • Organizator oswiadcza, iz przestrzega Kodeksu dobrych praktyk w zakresie bezpiecznego korzystania z telefonów komórkowych, którego tresc jest dostepna na stronie http://www.gsma.com/gsmaeurope/wp-content/uploads/2012/04/polandcoc.pdf
 • Organizator nie przewiduje obowiazku zlozenia kaucji ani udzielenia innych gwarancji finansowych w zwiazku z zamówieniem i korzystaniem z Serwisów MT.

VII. POSTANOWIENIA KONCOWE

 • Regulamin dostepny jest w siedzibie Organizatora i na stronie http://www.erotyka.com/TermsAndConditions.aspx.
 • W zwiazku z funkcjonowaniem serwisów Organizator bedzie utrzymywac w swoich bazach danych Numer MSISDN telefonu komórkowego, z którego zostalo wykonane polaczenie, przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa, a w szczególnosci przez okres umozliwiajacy rozpatrzenie zgloszonych reklamacji lub innych roszczen dotyczacych Serwisu. Organizator nie ma mozliwosci identyfikacji Uzytkownika za posrednictwem jego Numeru MSISDN.
 • W przypadku podania przez Uzytkownika danych osobowych, beda one przetwarzane przez Organizatora zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z pózn. zm ). Administratorem danych osobowych Uzytkowników jest Organizator. Dane te moga byc równiez przetwarzane na zlecenie administratora przez DIMOCO Europe GmbH, z siedziba w Brunn am Gebirge, Campus 21, Europaring F15/302, 2345 Brunn am Gebirge, Austria, zgodnie z art. 31 Ustawy, w celu okreslonym w niniejszym punkcie. Dane Uczestników beda przetwarzane w zakresie oraz celu niezbednym do wykonania Uslugi (w tym do rozpatrzenia reklamacji), a po wykonaniu Uslugi zostana usuniete, chyba, ze koniecznosc przechowywania niektórych danych przez okres dluzszy niz wykonanie Uslugi wynika z przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Uzytkownicy sa uprawnieni do wgladu do swoich danych oraz ich poprawiania, a takze zadania ich usuniecia. Jezeli Uczestnik zada wykreslenia lub zmiany swoich danych osobowych, moze to uczynic wysylajac wiadomosci email na adres poczty elektronicznej: info-pl@mobileinfo.cc umieszczajac w tresci zadanie wraz z Numerem MSISDN. Zadanie takie moze byc równiez przeslane w formie pisemnej na adres podany w art. I ust. 1 niniejszego Regulaminu.
 • Spory wynikajace z umowy o udostepnianie Serwisów beda rozpoznawane przez wlasciwy sad powszechny. W przypadku wyrazenia zgody przez Uzytkownika i Organizatora, spór moze zostac poddany rozstrzygnieciu w drodze pozasadowej, w szczególnosci sprawa moze zostac skierowania do stalego polubownego sadu konsumenckiego, uzgodnionego przez Strony.